نژاد سگهاي:


سگ هاي نگهبان:
1. اشنازر
2. باکسر
3. دوبرمن
4. روت‌ویلر
5. ژرمن شپرد
6. ساموید
7. سنت برنارد
8. گریت دین
9. گلدن رتریور
10. ماستیف
11. بول ماستیف
12. کالی
13. ولش کورگی

سگ هاي تریرها (terrier)
1. آیردل تریر
2. استافورد شر بول تریر
3. اسکاتیش تریر
4. اسکای تریر
5. بدلینگتون تریر
6. بوردر تریر
7. بوستن تریر
8. بول تریر
9. جَک راسِل تِریِر
10. سیلی هَم تِریِر
11. فاکس تریر
12. کِیزهاند سیلی هَم تِریِر
13. کری بلو تریر
14. کی رن تریر
15. یورک شایر تریر
16. َندی دینمُنت تِریِر
17. وِست هایلَند وایت تِریِر

سگ هاي شكاري
1. اریش ستر
2. داش هوند
3. باست
4. باسن جی
5. براک
6. پوینتر
7. ستر
8. رتریور
9. اسپانیل
10. بیگل
11. الک هوند


سگ هاي خانگي
1. پودل
2. اشپیتس
3. بولداگ
4. چوچو
5. دالماسین
6. پینچر
7. مینیاتور پینچر
8. پاگ


سگ هاي عروسكي
1. بولداگ فرانسوی
2. پکینیز
3. پودل
4. شیهواهوا
5. پومرانین
6. پکینوا
7. شیتزو
8. مالتز
سگ هاي تازي
1. فغان هاندا
2. برزوئی
3. تازی ایرانی
4. تازی ایرلندی
5. گری هوند
6. ویپت

سگ هاي ناشناخته
1. اُلد انگلیش
2. انگلیس ستر
3. انگلیش اسپرینگر
4. باست هوند
5. باسِنجی
6. بردر کولی
7. بریارد
8. بیگل
9. پاپیلون
10. پومرانیان
11. تِریِر اسکاتلندی
12. جاپَنیز چین
13. چاینیز کِرِستِد
14. داشهوند
15. دالماسین
16. سیبرین هاسکی
17. شارپِی
18. کُمُندور
19. کوکر اسپانیل
20. کینگ چارلز اِسپانیِل
21. لابرادور رتریور
22. لَهاسا آپسو
23. مالتز
24. واتِر اسپانیِل ایرلندی